Histeroides

[Honshu] Aomori-ken: Mt. Rangannomori, Ajigasawa-machi (1 ex., 31/vii/1982, APM), A. Abe; Zatôishi, Hirosaki-shi (1 ex., 7/vi/1958, APM), A. Abe; Fuyubegawa, Kodomari-mura (1 ex., 18/viii/1974, APM), A. Fukuda; Juniiko, Iwasaki-mura (1 ex., 23/v; 1 ex., 29/v; 1 ex.,16/vi/1966; APM), A. Abe; (3 exs., 20/vi/1964; 2 exs., 13/viii/1965; APM), K. Shimoyama; Heiroku, Hiraka-machi (1 ex., v/1945, APM), no collector's name; Hiraka-machi (1 ex., 3/viii/1956, APM), A. Abe; Ohawara, Kuroishi-shi (1 ex., 1/vi/1958, APM), A. Abe; Akaishigawa, Ajigasawa-machi (1 ex., 24/vii/1985, APM), K. Shimoyama; Towada, Hiraka-machi (1 ex., 28/vi/1953; 1 ex., 19/vi/1954; 1 ex., 12/vi; 1 ex., 17/viii/1955; 1 ex., 29/vii/1956; 2 exs., 1/vi/1958; APM), K. Shimoyama; Hirukaizawa, Kuroishi-shi (1 ex., 21/vi/1941; 1 ex., 13/vi/1943; APM), K. Shimoyama. Fukushima-ken: Kirinte, Hinoemata (1 ex., 15/vi/1986), A. Yamato. Toyama-ken: Awasuno (1 ex., 4/viii/1953), S. Takagi.

Histeroides

histeroides

Media:

histeroideshisteroideshisteroideshisteroideshisteroides

http://buy-steroids.org